ติดต่องานแผนกต่างๆ

 
 รายชื่อติดต่องานเบอร์ภายในE-mail

ศศิธร  กัวตระกูล
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล2181 

นงลักษณ์ คำวิเศษ
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน
ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน3103 


หัวหน้าแผนกผ่าตัดและห้องคลอด
ผ่าตัดและห้องคลอด3240 

หัวหน้าแผนกไอซียู
ผู้ป่วยหนัก3203 
 
พรรณิภา ขัตติโย
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในPR3
ผู้ป่วยใน PR3
อาคารหมอบริกส์
 3323 

ธัญวรัชญ์ กาศคำสุข
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน PR1
ผู้ป่วยใน PR1
อาคาร1
1222 

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
เภสัชกรรม3140 

อัมพิการ์ อะทะตัน
พนังงานเภสัชกรรม
คลังยา3180 
หัวหน้าแผนกเอกซเรย์เอกซเรย์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
3128 

รัตนา แก้วบุญมา
หัวหน้าแผนกชันสูตร
ชันสูตร
ห้องปฏิบัติการ
3182 
 
 

 
  

รุ่งรัศมี ปินะส
หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด
ประชาสัมพันธ์
การตลาด
บริษัทประกันคู่สัญญา
ตรวจสุขภาพประจำปี
2158 add_rung2010@hotmail.com

วิไลพร  สวนผล
พนังงานบุคคลและธุรการ
บุคคลและธุรการ2184 

ทวิชาติ จันทรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา
งานบำรุงรักษา
เคหะรักษ์
สนาม
รักษาความปลอดภัย
2113 

พิเชษฐ์ไชย ปิงใจ
ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง4213 

หัวหน้าแผนกเคหะรักษ์
งานเคหะรักษ์  

 วนิชยา สำรอง
แผนกการเงิน
การเงินผู้ป่วยนอก
การเงินผู้ป่วนใน
Fax-Claim
 2143 

อัจฉรา  แก้วกัน
พนักงานบัญชี
งานบัญชี/ลูกหนี้

 
2150  

 
 
งานบัญชี
2151  
 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
 2115  

ปิยะนันท์ อินกันต์
แผนกพัสดุและจัดซื้อ
งานพัสดุ  จัดซื้อ2177 
 

ธนากร วงศ์สิงห์
พนักงานคอมพิวเตอร
งานระบบคอมพิวเตอร์ 2198 
Powered by MakeWebEasy.com